Männen hörs mest i SRs På Minuten

SR På Minuten

På Minuten i Sveriges Radio är en riktig långkörare, första avsnittet sändes redan 1969. Det är ett populärt tävlingsprogram i improvisationskonst där det gäller att försöka tala i en minut på ett givet ämne. Grundreglerna är att du inte får tveka, staka dig, upprepa dig eller lämna ämnet.

Vi på GenderTimer blev nyfikna på hur denna humoristiska långkörare fördelar taltiden mellan kvinnor och män. Och genomförde därför 6 st mätningar (mellan 12 dec 2015 och 7 feb 2016) och summerade resultaten.

Vad som kännetecknar programmet är att det i sin helhet är överrepresenterat av män p.g.a. manlig programledare och domare. Men panelmedlemmarna består normalt av två kvinnor och två män. Därför är det relevant att både titta på hur talfördelningen ser ut mellan de tävlande, men också titta på hur talfördelningen ser ut när samtliga programdeltagare inkluderas.

Resultaten visar att talfördelningen mellan de tävlande kvinnorna och männen är jämnt fördelad (kvinnor 48,39% respektive män 51,61%). Men resultaten visar också att när alla taltider slås samman, inklusive programledare och domare, är det stor skillnad mellan kvinnornas och männens taltid. De kvinnliga rösterna får endast 29% av den sammanlagda taltiden och manliga rösterna hörs hela 71%.

Den sneda talfördelningen beror alltså på att programmet har en manlig programledare och domare, då talfördelningen är bra fördelad mellan de tävlande. Sammantaget bidrar På Minuten till att minska andelen kvinnor som hörs i media.

Taltider och talfördelning exklusive programledare:

Sammanlagd taltid kvinnor: 2658 sek
Sammanlagd taltid män: 2835 sek

Procentuell fördelning: Kvinnor 48,39% och Män 51,61%

Genomsnittlig taltid per kvinnlig deltagare: 221 sek
Genomsnittlig taltid per manlig deltagare: 236 sek

Taltider inklusive programledare:

Sammanlagd taltid kvinnor: 2658 sek
Sammanlagd taltid män: 6514 sek
Procentuell fördelning: Kvinnor 29% och Män 71%